09/20/2009. 57th San Sebastian Internationnal Film Festival. Close up of French actor Tahar Rahim